LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้

LUXURY TOUR ทัวร์หวงซาน เมืองโบราณหงชุน เมืองโบราณริมน้ำซีถัง เซี่ยงไฮ้      ทัวร์มหานครเซี่ยงไฮ้ พิชิตเขาหวงซาน ชมวิวสุดอลังการ แช่น้ำแร่หวงซาน เที่ยวเมือง เมืองโบราณหงชุน ล่องเรือชมวิวแสงสีมหานครเซี่ยงไฮ้ ยามค่ำคืน รับประทานอาหาร ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ คลองขุดยาวที่สุดในโลก มรดกโลก UNESCO ชมสุดยอดโชว์สายน้ำ Impression West Lake show เดินเล่นสัมผัสบรรยากาศสมัยราชวงศ์หมิง ณ ถนนโบราณเหล่าเจีย เมืองโบราณถุนซี ชมความงามของเขาหวงซาน พักบนเขาหวงซาน แช่น้ำแร่หวงซาน ณ โรงแรมในอุทยานหวงซานเยือนหมู่บ้านเมืองโบราณหงชุน มรดกโลก UNESCO สัมผัสเมืองโบราณริมน้ำซีถัง เมืองโบราณเก่แก่กว่าพันปี 1 ใน 7 เมืองโบราณเจียงหนาน เคยได้รับเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ Mission: Impossible III
  6 วัน  5 คืน   Thai Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

 


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ มหานครเซี่ยงไฮ้ นั่งเรือชมวิวแสงสีมหานครเซี่ยงไฮ้


08:00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย TG10.45 น.ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG66416.00 น.ถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร อยู่ในมณฑลเจ้อเจียง การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น"นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีสทัวร์หวงซาน


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศยามค่ำ ชมแสงสีตระการตาของมหานครเซี่ยงไฮ้ทัวร์หวงซาน


** กรณีฝนตก คลื่นลมแรง ไม่สามารถล่องเรือได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนพาไปเที่ยวชมร้านกาแฟสตาร์บัค Starbucks Reserve Roastery เซี่ยงไฮ้ ขาสาใหญ่ที่สุดในโลก แทน **โรงแรมที่พัก Howard Johnson Hongqiao Airport Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรม ระดับ 5 ดาววันที่สอง เมืองหังโจว ล่องเรือคลองขุดต้ายุวิ่นเหอ (UNESCO) เมืองโบราณริมคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ วัดเซียงจี่ซี โชว์สายน้ำ Hangzhou “Impression West Lake show”


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าคณะเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) หางโจว เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง เป็นเมืองเก่าแก่ 1 ใน 6 ของประเทศจีน ปัจจุบันหางโจว ถือเป็นเมืองที่อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดแล้ว ดังนั้นหางโจวจึงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า และเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหนึ่งของประเทศจีน รวมทั้งมั่งคั่งไปด้วยเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะมากมาย เมืองหางโจวถือว่าเมืองดิจิตอลไร้สายได้ครอบคลุมถึงทางหลวงและตรอกเล็กซอยน้อยต่างๆในเมือง หังโจวประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 2,100 ปี สมัยราชวงศ์สุย (ค.ศ. 581-618) จากคำสั่งขุด คลองต้ายุ่นเหอ (Grand Canal) ขององค์ฮ่องเต้สุยหยางตี้ รัชกาลที่ 2 ของราชวงศ์สุย เพื่อเชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้ จากปักกิ่งมายังหางโจว ได้ผลักดันให้เมืองหางโจวเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ในหน้าประวัติศาสตร์จีน หางโจว เจริญถึงขีดสุดเมื่อ ราชวงศ์ซ่งได้ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากเมืองไคเฟิง ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง ลงมายัง หางโจว ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง เพื่อความปลอดภัยจากการกรุกรานของชนเผ่าจิน และได้ตั้งราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ขึ้น การย้ายเมืองหลวงดังกล่าวได้ผลักดันให้ชื่อของ 'หางโจว' ติดอยู่ในทำเนียบ 1 ใน 7 เมืองหลวงเก่าของจีน ร่วมกับ อันหยาง, ซีอาน, ลั่วหยาง, ไคเฟิง, หนานจิง และ ปักกิ่งเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายจากนั้นนำท่านล่องเรือคลองขุดยาวที่สุดในโลก ด้วยฝีมือมนุษย์ คลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ The Grand Canal Hangzhou ขุดในสมัยราชวงศ์สุย เริ่มขุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 587 และใช้เวลาขุดกว่า 30 ปี ใช้แรงงานมนุษย์กว่า 6 ล้านคน จุดประสงค์เพื่อการขนส่งสินค้า เพื่อเชื่อมต่อดินแดนภาคเหนือและใต้เข้าด้วยกัน โดยให้ลั่วหยางเป็นศูนย์กลาง เริ่มจากอำเภอจั๋วจวิน (ปักกิ่งปัจจุบัน) จนถึงเมืองอู๋หาง (หางโจวปัจจุบัน) เชื่อมต่อกับแม่น้ำใหญ่ ๆ 5 สายในจีน อันได้แก่ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำหวยเหอ แม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเฉียนถังเจียง มีความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร นับเป็นคลองขุดแรงงานมนุษย์ที่มีความยาวที่สุด คลองขุดต้ายฺวิ่นเหอ ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี พ.ศ. 2557 ที่กรุงโดฮา จากนั้นบรรยากาศรอบๆ เมืองโบราณริมคลองขุดต้ายฺวิ่นเหอนำท่านเที่ยวชม วัดเซียงจี่ซี เพื่อกราบไหว้เทพเจ้าเตาไฟ หรือ จ้าวฮุ่นก้อง ตามความเชื่อชาวจีนที่นับถือ นับถือแล้วจะทำให้รวยเหลือกินเหลือใช้ทัวร์หวงซาน


เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชมโชว์ตระการตา โชว์สายน้ำ Hangzhou “Impression West Lake show” การแสดงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการบนทะเลสาบซีหู ด้วยนักแสดงมืออาชีพหลายร้อยชีวิตบอกเล่าเรื่องราว ถึงวิถีชีวิตชาวหังโจวในสมัยโบราณ กับเรื่องราวนิยาย นางพญางูขาว นิยายอันลือชื่อ เป็นที่รู้จักของชาวจีนเป็นอย่างดี ประกอบด้วยการแสดงที่มีศิลปะ และด้วยแสงสีเสียง และด้วยฉากธรรมชาติที่สวยงามของทะเลสาบซีหู ทำให้โชว์นี้น่าสนใจยิ่งนักทัวร์หวงซาน


** หากโชว์ไม่แสดงในวันเดินทางดังกล่าว บริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่คืนค่าชมโชว์ ** โรงแรมที่พัก Landison Plaza Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว *คืนนี้กรุณาจัดเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อเตรียมพักบนเขาหวงซานและที่เชิงเขารวม 2 คืนกรุณาจัดใบเล็กที่สุด เนื่องจากโรงแรมไม่มีการขนกระเป๋าให้ ควรเป็นเป็นหิ้วหรือสะพาย เท่านั้น หากต้องการคนขนกระเป๋าจะมีบริการ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเป๋า ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ (กระเป๋าใบใหญ่ฝากในรถบัส)*วันที่สามหวงซาน เมืองโบราณถุนซี - เขาหวงซาน(นั่งกระเช้าด่านไท่ผิง) – จุดชมวิวเขาหวงซานด้านซีไห่


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าคณะเดินทางสู่เขาหวงซาน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้าแยงซีในมณฑลอันฮุย ภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ถึงเมืองหวงซาน นำท่านเที่ยวชมเมืองโบราณถุนซี เมืองโบราณถุนซีตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านล่างเขาหวงซาน นำท่านสู่ถนนโบราณเหล่าเจียเป็นถนนคนเดินมีความยาวเกือบ1200 เมตร อยู่กลางเมืองถุนสี จุดเด่นของถนนแห่งนี้คืออาคารสองฝั่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหมิง-ชิงและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีร้านขายของข้างถนนเป็นร้านค้าเก่าแก่โบราณ ขายเครื่องประดับ เครื่องเรือน ฯลฯทัวร์หวงซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านขึ้นสู่เขาหวงซานโดยกระเช้าด่านไท่ผิง เที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามต้นสนที่มีอายุตั้งแต่ 800ปีขึ้นไป มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาแผ่กิ่งก้านเขียวชะอุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่นทัวร์หวงซาน


นำท่านชมความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซาน ตามจุดชมวิวต่างๆ ด้านซีไห่ ประกอบด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขาและน้าพุร้อนสมกับสำนวน “ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของนักเดินทางจีน “สีวีเสี่ยเค่อ” สมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัสทัวร์หวงซาน


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Huangshan Xihai Hotel หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว ** มีเฉพาะห้องเตียงทวิน**วันที่สี่ จุดชมวิวยอดเขากวงหมิงติ่ง จุดชมวิวด้านเป่ยไห่ แช่น้ำพุร้อนหวงซาน


เช้าตรู่ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นบนหวงซาน ชมบรรยากาศบนยอดเขาที่หาดูได้ยาก **(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นๆ ว่าสามารถเห็นพระอาทิตย์มากน้อยเพียงใด บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้)ทัวร์หวงซาน


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์เช้านำท่านขึ้นจุดชมวิวที่สวย ณ ยอดเขากวงหมิงติ่ง สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,800 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอกและต้นสนรูปร่างแปลกตาที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชมหินบินมาซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หน้าผา เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นว่าหินก้อนนี้ทำไมถึงตั้งอยู่ได้ ท่านจะได้เห็นขุนเขาเป็นรูปร่างต่างๆบ้างเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานคล้ายวานรคล้ายเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นนำท่านชมวิวจุดต่างๆ ด้านเป่ยไห่ ได้เวลานำท่านลงเขาจากเขาหวงซานโดยกระเช้าของอุทยานทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านเดินทางลงสู่เขาหวงซาน..จากนั่นเช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมเชิงเขาหวงซานที่มีน้ำพุร้อน.... อิสระให้ท่านแช่น้ำแร่ภายในโรงแรมกรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ...หมวกอาบน้ำ (*ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ เสื้อผ้า เสื้อคลุม สำหรับแช่น้ำแร่)ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Huangshan Hotspring Resort หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับดาววันที่ห้า หมู่บ้านโบราณหงชุน (UNESCO) เมืองริมน้ำโบราณน้ำซีถัง


07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารเช้าท่านเดินทางต่อสู่เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านที่ท่านจะได้สัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคงรักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงาม หมู่บ้านโบราณหงชุนหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2000 หมู่บ้าน"หงชุน" มีประวัติศาสตร์กว่า 800 ปี เมื่ออดีตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลวัง" ปัจจุบันหมู่บ้านหงชุนมีบ้านเรือนจำนวนกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการขนานนามว่า "หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสานด้วย รูปแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ก่อสร้างตัวบ้านด้วยโครงไม้ ล้อมด้วยกําแพงอิฐ ดูแข็งแรงทนทาน และที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือ บ้านเรือนแต่ละหลัง จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก อิฐแกะสลัก และรูปสลักหินต่างๆ ที่งดงาม และมีสีสันแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดตา แต่กลับมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลน่ายลเป็นอย่างยิ่งทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายนำท่านเดินทางไปเมืองริมน้ำโบราณซีถัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองริมน้ำโบราณซีถัง มีอายุเก่าแก่นับพันปี มีแม่น้ำ 9 สาย ล้อมรอบ เป็น 1 -7 หมู่บ้านโบราณริมน้ำ แห่งเจียงหนาน สิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมภายในเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1644-1911)ส่วนใหญ่ยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันมีการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในบางแห่ง เพื่อเสริมความแข็งแรง อาทิ สะพาน เป็นต้น แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม เมืองโบราณซีถัง เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mission: Impossible III ในปี 2006 นำท่านล่องเรือชมเมืองโบราณซีถังทัวร์หวงซาน


 


ทัวร์หวงซาน


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Xitang Yanyu Jiangnan Jinglan Hotel หรือโรงแรมเทียบเท่า *อิสระเดินเล่นยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณริมน้ำซีถังวันที่หก เซี่ยงไฮ้ – รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษ ณ INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


06.30 น.รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารเช้าคณะเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรงแรม INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND INTERCONTINENTAL SHANGHAI WONDERLAND โรงแรมที่มีเอกลักษณ์แปลกใหม่ สุดอลังการการออกแบบของสถาปนิกชาวอังกฤษ Martin Jochman ร่วมกับสถาปนิกชาวจีน ผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับรางวัลที่เทศกาลสถาปัตยกรรมโลกในปี 2009 เมกะโปรเจคนี้ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 โดยแนวคิดจากการออกแบบจากหลุมแร่หินร้างขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่กลับแนวคิดเมกะโปรเจค ด้วยเงินลงทุนกว่า 555 ล้านดอลล่า หรือประมาณ 9.5 พันล้านบาท ชุบชีวิตให้เหมืองหินเก่าแห่งนี้มีชีวิตอีกครั้งทัวร์หวงซาน


14.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ17.25 น.เครื่องบินออกจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG66521.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ


วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม จองทัวร์
โปรดสอบถาม
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4.ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
6.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
7.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
8.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน

- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ

-การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดที่นั่งของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตีและไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีไม่ได้ที่นั่งตามที่ลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้ รับผิดชอบส่วนนี้ได้

- ปัจจุบันหลายเมืองของประเทศจีน มีกฎระเบียบชัดเจนในการกำหนดเปิด ปิด เครื่องปรับอากาศ บ้างโรงแรมที่เข้าพักอาจไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของเมืองนั้นๆ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการและ รับผิดชอบในส่วนนี้ได้

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์อู่เจิ้น ทัวร์หังโจว ทัวร์จีนไม่เข้าร้านรัฐบาล
TOP