• ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

   ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

    8 วัน  6 คืน   Thai Smile Airways       หัวหน้าทัวร์ไทย

  พุทธคยา : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ตรัสรู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สารนาถ : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ทรงแสดงปฐมเทศนา และทรงอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไป กุสินารา : สถานที่ซึ่งพระตถาคต เสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ลุมพินี : สถานที่ซึ่งพระตถาคต ประสูติ

  ราคาเริ่มต้น 49,900 รายละเอียด
  สนใจทัวร์นี้ :2085 ท่าน
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็ก เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม สอบถาม
  โปรดสอบถาม

แนะนำ! เพื่อความสะดวก กรุณาใช้ฟอร์ม ค้นหาทัวร์ ทางด้านบน หรือ หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ โทร 02 744 5155-7


TOP